Regulamin

Regulamin

I Wstęp i słownik pojęć

 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z portalu internetowego naszaokolica24.pl (zwanego dalej Portalem), a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników portalu naszaokolica24.pl. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Użytkownicy Portalu, którzy z jakiegokolwiek powodu nie akceptują niniejszego Regulaminu, nie mogą korzystać z Portalu, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Portalu.  

 1. Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 • Regulamin – niniejszy regulamin normujący w szczególności warunki uczestnictwa w portalu naszaokolica24.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Właściciela Portalu związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych.
 • strona internetowa, Niezależny Portal Informacyjno-Kulturalny  naszaokolica24.pl, dostępny pod adresem www.naszaokolica24.pl wraz ze wszystkimi zasobami.
 • Zasoby – artykuły, zdjęcia, komentarze, podstrony itp. Wszystko, co można znaleźć i przeczytać na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.naszaokolica24.pl oraz na podstronach tego Portalu.
 • Właściciel Portalu – podmiot zarządzający i prowadzący portal naszaokolica24.pl
 • Administrator – osoba odpowiedzialna za prowadzenie portalu naszaokolica24.pl, w tym w szczególności za pilnowanie porządku i przestrzeganie przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Właściciela Portalu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji w naszaokolica24.pl, celem utworzenia Konta.
 • Konto – miejsce w portalu naszaokolica24.pl dostępne po zalogowaniu się, w którym każdy Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy i inne elementy Profilu.
 • Profil – miejsce w portalu naszaokolica24.pl, w którym znajdują się przekazane dobrowolnie dane Użytkownika, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy.
 • Usługa – pojedynczy mechanizm serwisu (moduł ogłoszeń, sonda itp.)
 

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin portalu naszaokolica24.pl obowiązuje każdego Użytkownika. Określa zasady korzystania z zasobów, dostęp do zasobów, poszanowanie praw oraz zasady zachowania Użytkowników.
 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i zawartych w Profilu,
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora i Właściciela Portalu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu,
  • umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny i za ich zgodą.
 4. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratora lub Właściciela Portalu o cofnięciu zgody.
 5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla portalu naszaokolica24.pl oraz Konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeśli Użytkownik zniesławia inne osoby.
 

III Zasady korzystania z portalu naszaokolica24.pl

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo zablokowania bądź usunięcia Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Właściciel Portalu jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 3. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Właściciela Portalu w zakresie usuwania Kont, Profili, komentarzy i innych treści, Administrator będzie usuwać Profile użytkowników, jeśli ich pseudonim jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Pseudonim nie może zawierać w sobie przede wszystkim: reklamy innej strony internetowej, adresu produktu lub usługi. Treść pseudonimu nie może naruszać praw osób trzecich.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników.
 6. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających normy prawne i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
 7. Zabrania się wykorzystywania usług Portalu do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

IV Odpowiedzialność i prawa autorskie

 1. Portal naszaokolica24.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę. Wszelkie publikowane na łamach Portalu materiały dziennikarskie i zdjęcia do nich, chronione są prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi. Zabronione jest więc ich wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów publikowanych na łamach Portalu bez otrzymania pisemnej zgody Właściciela Portalu.
 2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 3. Właściciel Portalu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w jego funkcjonowaniu, nawet jeżeli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Portalu wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. W przypadku użytkowników notorycznie naruszających zasady niniejszego Regulaminu Właściciel Portalu dopuszcza możliwość blokowania lub usuwania Kont tych Użytkowników.
 6. Każdy opublikowany materiał, który wg. Państwa łamie Regulamin, można zgłosić Administratorowi – poprzez adres mailowy – redakcja@naszaokolica24.pl„>redakcja@naszaokolica24.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia Administrator w ciągu 24 godzin roboczych indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu tesktu/wypowiedzi.
 7. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania innych podmiotów, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.
 8. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 9. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Użytkowników . Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną względem Właściciela Portalu bądź innych podmiotów . Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu i wyrażają poglądy niekoniecznie zbieżne z opinią redakcji portalu naszaokolica24.pl.
 10. Właściciel Portalu zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu produkty i usługi nie są objęte gwarancją. Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji przez Użytkowników.
 11. W przypadku otrzymania przez Właściciela Portalu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 

V Działanie Użytkowników, zasady blokowania dostępu, zasady komentowania tekstów

 1. Przez działania Użytkowników rozumie się wszelkie czynności związane z przeglądaniem zasobów Portalu i korzystaniem z jego usług. Działanie Użytkowników to między innymi: czytanie artykułów, komentowanie artykułów, wpisywanie treści na forum, głosowanie w sondach i ankietach, dodawanie lub przeglądanie ogłoszeń.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z polskim prawem i internetową etykietą oraz do szanowania zdania i wypowiedzi innych Użytkowników, a także szeroko pojętej tolerancji.
 3. W komentarzach zabronione jest używanie wulgaryzmów i słów niecenzuralnych, a także tekstów mogących urazić czyjeś przekonania czy odczucia religijne.
 4. W komentarzach zabronione jest używane nazwisk (poza własnym), chyba, że mowa o osobie publicznej, a jej dobro nie zostanie w żaden sposób naruszone.
 5. W komentarzach zabronione jest wklejanie adresów URL prowadzących do:
  • stron pornograficznych,
  • stron oferujących możliwość pobrania plików, co do których istnieje uzasadniona obawa, iż mogą być udostępnione niezgodnie z prawem,
  • stron, których działanie może być prowadzone z naruszeniem prawa.

 

 1. Wszystkie komentarze i opinie są własnością ich autorów, czyli Użytkowników, którzy komentarze napisali i to autorzy komentarzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści wpisane na publicznym forum.
 2. System rejestruje adresy IP Użytkowników dodających komentarze oraz dodających ogłoszenia, a także wykonujących jakiekolwiek czynności związane z dodawaniem własnych opinii.
 3. Komentarze niezwiązane tematycznie z artykułem, zawierające liczne błędy ortograficzne lub stylistyczne, nie zawierające większego sensu będą usuwane przez Administratora.
 4. Komentarze na forum mogą być dodawane jedynie przez użytkowników Portalu, czyli osoby posiadające zarejestrowane konto.
 

VI Dane osobowe i polityka prywatności

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Portalu. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Właściciel Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdej chwili, jak również ma prawo do ich poprawiania, bądź żądania ich usunięcia.
 4. Właściciel Portalu uprawniony jest do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 

VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin oraz jego postanowienia wchodzą w życie z dniem
 2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Portalu poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
 4. Warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.
Facebook
Skip to content